9.Sınıf Biyoloji Kitabı 110-119. Sayfa Cevapları

9.Sınıf Biyoloji Kitabı 110-119. Sayfa Cevapları 

İNSALLAH İŞİNİZE YARAR

 

110 ve 111.Sayfaların Cevapları:

ÇEKİRDEK
Yönetim görevinin sağlar.Büyümeyi sağlar

MİKROTÜBÜLLER
Hücreye şekil verir.Hücrelerin ve hücre içindeki organellerin yer değişmesinde görev alır.

LİZOZOM
Hücre içi sindirim sağlar,Hücrenin fagositoz yada pinositoz yoluyla aldığı büyük moleküllü maddeleri sağlar.

SENTRİOLLER
Sentrioler hücre bölünmesi öncesinde eşlenerek iki katına çıkar

HÜCRE ÇEPERİ
Hücreye şekil verir.Bitki gövdesinin dayanıklılığını sağlar.

MİTOKONDRİ
Oksijenli solunumda ATP sentezinin azalmasına neden olmaktadır.

ENDOPLAZMİK RETİKULUM
Madda sentezini sağlar.

GOLGİ CİSİMCİĞİ
ER'den gelen maddeler daha ileri derecede işlenir ve görevlerine göre sınıflandırılır.

KLOROPLAST
Fotosentez ile besin ve oksijen üretme

Sayfa 111'deki şekile ise sırasıyla 6-1-7-2-8-1-9-4-10

Sf:114
1-Soru:
# Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak,
# Hücreyi dış ortamdan ayırır
# Hücreye şekil verir
# Madde giriş-çıkşını düzenler
# Canlı yapıdadır
# Kalınlığı 6-10 nm'dir
# Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur
# Aktif taşıma olayını düzenler
# Hücrenin beslenmesine yardımcı olur
# Komşu ve yabancı hücreyi bulur
# Hücreyi alınacak hormonları tanır
# Hücrenin yıpranan kısmını onarır
# Metabolizma atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak iç ortamı düzenler
2-Soru:
Difüzyon
Endositoz
Ekzositoz
Ozmoz
3-Soru:
Bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyorum ama şöyle deyim
Bakteri ve mantar hücreleri kendisinden daha yogun bir ortama konulursa büzülür
4-Soru:
Aktif Taşımanın Özellikleri
· Enerji harcanır
· Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur
· Canlı hücrelerde görülür
· Enzimler kullanılır
5-Soru:
Sitoplazmanın bileşiminde en fazla su ( %65-%95) bulunur Geri kalanı da proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır
8-Soru:
aHücre yapısı
bbeslenme
chareket
dbüyüme
eüreme
fsolunum
gsindirim
hboşaltım
ısentez
Açıklama isterse allah yardımcınız olsun
9-Soru:
Monosakkaritler (Monosakkarit): Basit şekerler, tek yapılı şekerler (Örnek; Glikoz: kan şekeri, üzüm şekeri, Fruktoz: meyve şekeri)

Disakkaritler (Disakkarit): Çift yapılı şekerler (Örnek; Sukroz (sakkaroz): şeker pancarı veya şeker kamışı şekeri, Laktoz: sütün içindeki şeker, Maltoz: tahıl ve baklagillerdeki şeker)

Polisakkarit (Polisakkaritler): Çoğul yapılı şekerler (Örnek; Nişasta: bitki tane, tohum ve yumrularındaki şeker, Selüloz: bitkilere destek görevi yapan insanların sindiremediği çoğul şeker, Glikojen: hayvan ve insan vücudunda olan karbonhidrat)

Birleşik karbonhidratlar (çoğul şekerler yapısındadırlar): Karbonhidratlarla proteinlerin birleşmesiyle oluşurlar İnsan vücudu tarafından yapılırlar Kan grupları olan A, B ve Rh bu tip birleşik karbonhidratlardır
10-Soru:
aProteinler hayvan vücudunda organların ve yumuşak dokuların yapı unsurudur
bBüyüme ve erginlik dönemlerinde yeni dokuların yapılmasında etkindirler
cYıpranan dokuların onarılması işlevine sahiptirler
dEnzimlerin ve hormonların yapımında görev alıp yapılarında bulunurlar
eSinirsel uyarıların iletiminde rol oynarlar
fCanlıya destek olma ve hareket olanağı sağlamada görev alırlar
gVücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık etkenlerine karşı korunmada kullanılırlar
hOksijen ve diğer maddelerin vasküler yolla taşınmasında görev alırlar
ıKanın pıhtılaşmasında rol oynarlar
iSu ve elektrolit dengesinin korunmasında doğrudan yada dolaylı olarak görevleri vardır
11-Soru:
aSıcaklık: Optimum noktanın biraz üzerinde enzimler etkisiz olmasına karşın, sıcaklık düşünce tekrar etkili hale geçebilirler

bpH: Enzimler pH değişimine karşı çok duyarlıdırlar Genellikle çok fazla asidik ve alkalik ortamda etkisizdirler

cEnzim/Substrat Derişimi: Eğer pH ve sıcaklık sabit tutulursa, enzim/substrat derişimi arasındaki orana bağlı olarak bir tepkime hızı görülür
12-Soru:
TSGSATGAS
AGSGTASTG
13-Soru:
Bugünkü anlamda hücre teorisi;
-Bütün organizmalar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelir
-Hücreler bütün organizmaların yapı ve işlevlerinin temel taşıdır
-Yeni hücreler var olan hücrelerin çoğalmasıyla oluşur
-Canlının kalıtım maddeleri hücrelerde bulunur


sy:115
dogru/yanlış
1-D
2-Y
3-Y
4-D
5-D
6-D
7-Y
8-Y
9-Y
10-D
Boşluk doldurma
1-DNA
2-organik,fotosentez
3-zar,sitoplazma ve çekirdek
4-inorganik,organik
5-prokaryot
6-dehidrasyon
7-yapı,hidroliz
SF:115-116
çoktan seçmeli sorular
1-A
2-E
3-C
4-C
5-D
6-E
7-D
8-D
9-B
10-E
11-E
12-D
13-A
14-A
15-C
16-B

Bulmaca(sayfa113)
Yatay:
1-timin
4-pirimidin
6-mitokondri
9-asit
14-atp
15-vitamin
16-golgi
17-lamel
19-ökaryot
21-diyaliz
22-mineral
23-difüzyon
Düşey:
1-turgor
2-nişasta
4-ph
7-tuz
8-kitin
10-tepki
11-aktivatör
12-üreme
13-diploit
18-ozmoz
20-RNA*** 114
14 soru: protein,lipit,karbonhidrat
__________________

119.sayfa = Yatay 1.Timin 4.Pirimidin 6.Mitokondri 9.Asit 14.ATP 15.Vitamin 16.Golgi 17.Lamel 19.Ökaryot 21.Diyaliz 22.Mineral 23.Difüzyon

Düşey 1.Turgor 2.Nişansta 4.pH 7.Tuz 8.Kiyin 10.Tepki 11.Aktivatör 12.Üreme 13.Diploit 18.Ozmoz 20. RNA

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !